Sunday, October 09, 2011

There Goes 'Modern' Hareidi Modesty

Do you see?


No?

Look again:


^

1 comment:

Anonymous said...

אני חושבת שהגיע הזמן, שבעזרת השם לא יהיו עוד מקרים לא טובים, אבל זה רק יכול להיות אך ורק אם נתלבש בצניעות גמורה ע”פ הלכות צניעות המבואר בשולחן ערוך, ולא ע”פ ההלכות והקולות של הספר המחריב הצניעות הנקרא “עוז והדר לבושה” שהוא גם קיים בזה הספר ותשחק ליום אחרון,,

לצערינו הוא עשה צחוק מהצניעות ר”ל, משום שהרב הזה (ר' אליהו פאלק) מאנגליה מחבר הספר המחריב הצניעות החרדי, "עוז והדר" עשה צחוק מהצניעות הנכונה, בכל העולם החרדי, הוא המציא הלכות מהאצבע, ולא מן התורה, ולא מהשולחן ערוך, אנחנו חייבים לתחזק בצניעות ע”פ פסקי השולחן ערוך!!! כדי כדי למנוע אסונות בעם ישראל!!!

כהיום “טרגדיה רודפת טרגדיה” -